Producerat med XpoLite från Xponent.se

Praktisk information

Samfällighetsförening
Samtliga fastighetsägare är medlemmar i Sten Stures Samfällighetsförening. Styrelsen, bestående av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter, väljs vid ordinarie föreningsstämma i oktober månad. Ledamöterna utses för en tvåårsperiod och förnyas successivt. Vi eftersträvar att varje gata ska ha en representant i styrelsen. Föreningens verksamhet bygger på ett aktivt engagemang från medlemmarna och de förväntas bidra i styrelsearbetet. Uppgift om den aktuella styrelsen bifogas.

Månadsavgift
Varje fastighetsägare betalar en av föreningsstämman beslutad månadsavgift till föreningen. Månadsavgiften betalas månadsvis i förskott, senast den sista i månaden före. Fakturor skickas ut kvartalsvis från vår ekonomiska förvaltare. Avgiften täcker bl a följande kostnader: preliminär vatten- och värmeavgift (individuell avräkning sker), snöröjning, pannskötsel, gatubelysning, kabelnät, skötsel av gemensam mark, redovisning samt underhåll och försäkring av gemensamma anläggningar och gemensamt ledningsnät.

Tomträtt
Tomträttsavgälden fastställs av Nacka kommun i 10-årsperioder. Respektive fastighetsägare erlägger den till Nacka kommun. Senast fastställdes avgälden 2019-10-01. Vissa fastighetsägare har friköpt sin tomt.

Värme- och vattenmätare
Föreningen har mätare i varje fastighet och föreningen har avtal med B-Meters som sköter service och avläsning av mätarna. Det går att följa sin egen förbrukning på openmetering.se, saknar du inloggningsuppgifter kontakta styrelsen.

Parkering
Till varje hus hör ett garage. Ett antal parkeringsrutor finns att tillgå i anslutning till vardera gata. Parkering är inte tillåten på gator och på vändzoner.

Vid ägarbyte
Vid försäljning av fastighet är säljaren ansvarig för överlämning av uppgifter om den nya ägaren till styrelsen via mail.
För att nya ägaren skall kunna få information från samfälligheten krävs att man mailar in sitt godkännande samt den mailadress man önskar få information till.
Styrelsen nås på mailadress styrelsen@stensturessamfallighet.se.

Trafik
På gatorna mellan fastigheterna är fordonstrafik förbjuden. Endast nödvändiga transporter för av- och pålastning är tillåtna och då under förutsättning att det sker med stor försiktighet.

Gruslådor
Vid halt väglag finns grus att hämta i lådor belägna i början av Övre gatan respektive Tvärgatan. På Mellangatan och Nedre gatan finns lådorna invid vändplanerna.

Sophämtning
För hushållssopor finns inom området två sopstationer. En mellan garagen på Nedre gatan och en vid vändplan mellan Övre gatan och Tvärgatan. Vid varje sopstation finns gröna kärl för hushållssopor, särskilda bruna kärl avsatta för matavfall samt ett kärl avsatt för pappersförpackningar och detta är tydligt markerat. Övriga sopor ska av varje fastighetsägare transporteras till återvinningsstation eller återvinningscentral. Det är viktigt att locken till sopkärlen hålls stängda så att skadedjur hålls borta. Tömning av sopor sker en gång per vecka. Sophantering ombesörjs av Liselott Lööw. Nacka kommun ansvarar för upphandlingen av entreprenad för närvarande Renonorden AB.

Trädgårdsavfall
Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall vare sig på föreningens mark eller kommunens.

Återvinningsstation
Vid Utskogsvägen/Apportvägen, nedfarten till Nacka Brukshundsklubb finns en återvinningsstation. Där kan tidningar, kartonger, plast, glas och kläder lämnas. Återvinningsstation finns även utanför ICA Supermarket vid Ektorps Centrum.

Återvinningscentraler
ÅVC finns i Boo och i Östervik:

  • Boo, Boovägen 30.
  • Östervik, Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik.

Kabel-TV, bredband och fiber
Samtliga fastigheter är anslutna till Telenors kabelnät, där man kan ingå eget avtal och beställa Digital TV från Telenor: Kundservice telefon: 020-222 222. samt Bredband upp till 500/50 och Telefoni från Bitcom Kundservice telefon: 031-706 27 40. Det finns även fiber framdragen till kulvertarna under husen där man privat kan ansluta sig till nätägare IP-Only och sedan välja leverantör i deras nät.  Inga tjänster ingår i samfällighetens månadsavgift.

Lekplats och fotbollsplan
Lekplats finns i området mellan Tvärgatan och Utskogsvägen. Fotbollsplan finns vid slutet av Mellangatan. Bägge ligger på kommunens mark.

Gemensamma aktiviteter
Vår- och höststädning utförs i området på gågator, parkeringsplatser och inom det skogsområde som ligger i husens närområde. Dessutom sker en genomgång av de gemensamma planteringarna. Styrelsen meddelar medlemmarna om en lördag-söndag när städdagarna äger rum. Gemensamt Valborgsmässofirande anordnas i området.

Skötselavtal
Föreningen har tecknat ett skötselavtal med Nacka Kommun som tillåter oss att slyröja i vårt närområde. Avtalet är förknippat med en rad regler och därför slyröjer vi gemensamt på våra städdagar.

Ordning
Alla boende bör bidra till den gemensamma trivseln genom att hjälpa till att hålla snyggt i området och visa varandra hänsyn på alla sätt och vis.

Färg
Husen och dess detaljer samt staket ska ha den färg och nyans som de ursprungligen målats med. Styrelsen har tagit fram en nytt rabattavtal med Colorama i Hammarby Sjöstad för Alcro färg. De har lagt in våra recept och Samfällighetens medlemmar får 30 % rabatt på färg (Ange Sten Stures Samfällighet vid inköp).

Färg till blå träpanel, till trädetaljer och till fönster:
Alcro VIRKE Lasyrfärg trä. Vattenburen lasyr för målning utomhus på trä.
Fasadlasyr = Brytbas: FGL
Recept:
BH 16,2
CH 3,8
GH 1,2
Till burkstorlek 1 liter.
OBS! Färgen kan te sig fel (för turkos) efter en första strykning, men den rätta färgen kommer fram efter ett flertal strykningar. 

Färg till galvaniserade plåtdetaljer:
Alcro Komplett, Grund och täckfärg metall. Alkydbaserad grund och täckfärg som förhindrar rostbildning på metall utomhus.

Appliceras efter noggrann rengöring av plåten först.
Recept plåtfasadfärg:
BH 6,61
CH 1,94
BW 51,03
YE 0,67
Till burkstorlek 1 liter

Färg till plank
Alcro Fasad, Täcklasyr trä. Vattenburen alkydoljefärg som låter träets struktur synnas.
”A 406 Faluröd”
Täcklasyr = Genuin täckfärg trä, brytbas C
Recept:
CW 24,0
VM 12,9
RX 51,0
WX 9,0
Till burkstorlek 3 liter

Färg till sockel
Alcro Sockel, Täckfärg mineraliska ytor.

Brytbas C
BH 19,8
BW 153,0
CH 5,7
YE 2,0
Till burkstorlek 3 liter

Färg till puts
Till den putsade fasaden används vit kalkfärg.

Kollektivtrafik
Till Sten Stures väg går buss 449 och 409 från Slussen. För tidtabell se SL‘s hemsida.