Producerat med XpoLite från Xponent.se

Praktisk information

Samfällighetsförening
Samtliga fastighetsägare är medlemmar i Sten Stures Samfällighetsförening. Styrelsen, bestående av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter, väljs vid ordinarie föreningsstämma i oktober månad. Ledamöterna utses för en tvåårsperiod och förnyas successivt. Vi eftersträvar att varje gata ska ha en representant i styrelsen. Föreningens verksamhet bygger på ett aktivt engagemang från medlemmarna och de förväntas bidra i styrelsearbetet. Uppgift om den aktuella styrelsen bifogas.

Månadsavgift
Varje fastighetsägare betalar en av föreningsstämman beslutad månadsavgift till föreningen. Månadsavgiften betalas månadsvis i förskott, senast den sista i månaden före. Fakturor skickas ut kvartalsvis från vår ekonomiska förvaltare. Avgiften täcker bl a följande kostnader: preliminär vatten- och värmeavgift (individuell avräkning sker), snöröjning, pannskötsel, gatubelysning, kabelnät, skötsel av gemensam mark, redovisning samt underhåll och försäkring av gemensamma anläggningar och gemensamt ledningsnät.

Tomträtt
Tomträttsavgälden fastställs av Nacka kommun i 10-årsperioder. Respektive fastighetsägare erlägger den till Nacka kommun. Senast fastställdes avgälden 2009-10-01. Vissa fastighetsägare har friköpt sin tomt.

Värme- och vattenmätare
Föreningen har mätare i varje fastighet och föreningen har avtal med B-Meters som sköter service och avläsning av mätarna. Det går att följa sin egen förbrukning på openmetering.se, saknar du inloggningsuppgifter kontakta styrelsen.

Parkering
Till varje hus hör ett garage. Ett antal parkeringsrutor finns att tillgå i anslutning till vardera gata. Parkering är inte tillåten på gator och på vändzoner.

Trafik
På gatorna mellan fastigheterna är fordonstrafik förbjuden. Endast nödvändiga transporter för av- och pålastning är tillåtna och då under förutsättning att det sker med stor försiktighet.

Gruslådor
Vid halt väglag finns grus att hämta i lådor belägna i början av Övre gatan respektive Tvärgatan. På Mellangatan och Nedre gatan finns lådorna invid vändplanerna.

Sophämtning
För hushållssopor finns inom området två sopstationer. En mellan garagen på Nedre gatan och en vid vändplan mellan Övre gatan och Tvärgatan. Vid varje sopstation finns gröna kärl för hushållssopor, särskilda bruna kärl avsatta för matavfall samt ett kärl avsatt för pappersförpackningar och detta är tydligt markerat. Övriga sopor ska av varje fastighetsägare transporteras till återvinningsstation eller återvinningscentral. Det är viktigt att locken till sopkärlen hålls stängda så att skadedjur hålls borta. Tömning av sopor sker en gång per vecka. Sophantering ombesörjs av Liselott Lööw. Nacka kommun ansvarar för upphandlingen av entreprenad för närvarande Renonorden AB.

Trädgårdsavfall
Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall vare sig på föreningens mark eller kommunens.

Återvinningsstation
Vid Utskogsvägen/Apportvägen, nedfarten till Nacka Brukshundsklubb finns en återvinningsstation. Där kan tidningar, kartonger, plast, glas och kläder lämnas.

Återvinningscentraler
ÅVC finns i Boo och i Östervik.

  • Boo, Boovägen 30.
  • Östervik, Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik.

Kabel-TV och Bredband
Samtliga fastigheter är anslutna till Telenors kabelnät, där man kan ingå eget avtal och beställa Digital TV, Bredband och Telefoni. Kundservice telefon: 020-222 222. Inga tjänster ingår i samfällighetens månadsavgift.

Lekplats och fotbollsplan
Lekplats finns i området mellan Tvärgatan och Utskogsvägen. Fotbollsplan finns vid slutet av Mellangatan. Bägge ligger på kommunens mark.

Gemensamma aktiviteter
Vår- och höststädning utförs i området på gågator, parkeringsplatser och inom det skogsområde som ligger i husens närområde. Dessutom sker en genomgång av de gemensamma planteringarna. Styrelsen meddelar medlemmarna om en lördag-söndag när städdagarna äger rum. Gemensamt Valborgsmässofirande anordnas i området.

Skötselavtal
Föreningen har tecknat ett skötselavtal med Nacka Kommun som tillåter oss att slyröja i vårt närområde. Avtalet är förknippat med en rad regler och därför slyröjer vi gemensamt på våra städdagar.

Ordning
Alla boende bör bidra till den gemensamma trivseln genom att hjälpa till att hålla snyggt i området och visa varandra hänsyn på alla sätt och vis.

Färgkoder (uppdaterade juli 2013)
Husen och dess detaljer samt staket ska ha den färg och nyans som de ursprungligen målats med. Recepten finns i datorn hos XL Bygg (Bygg-Ole) på Skvaltans väg 15.

Färg till blå träpanel, till trädetaljer och till fönster:
Färgen heter ”bon stensture blå la” hos Bygg-Ole.
Fasadlasyr = Brytbas: FGL
Recept:
BH 16,2
CH 3,8
GH 1,2
Till burkstorlek 1 liter.
OBS! Färgen kan te sig fel (för turkos) efter en första strykning, men den rätta färgen kommer fram efter ett flertal strykningar. 

Färg till galvaniserade plåtdetaljer:
Färgen heter ”bon stensture blå sp” hos Bygg-Ole.
Plåten grundas med grundfärg för metall, efter noggrann rengöring av plåten först.
Recept plåtfasadfärg:
BH 6,61
CH 1,94
BW 51,03
YE 0,67
Till burkstorlek 1 liter

Färg till plank
”A 406 Faluröd”
Täcklasyr = Genuin täckfärg trä, brytbas C
Recept:
CW 24,0
VM 12,9
RX 51,0
WX 9,0
Till burkstorlek 3 liter

Färg till sockel
Färgen heter ”bon stensture blå sp” hos Bygg-Ole.
Brytbas C
BH 19,8
BW 153,0
CH 5,7
YE 2,0
Till burkstorlek 3 liter

Färg till puts
Till den putsade fasaden används vit kalkfärg.

Kollektivtrafik
Till Sten Stures väg går buss 449 och 409 från Slussen. För tidtabell se SL‘s hemsida.