Producerat med XpoLite från Xponent.se

Vem gör vad?


Fördelning av åtagande mellan föreningen och medlemmar

Föreningen svarar för underhåll och drift av värmecentralen med tillhörande värmepannor.

Föreningen svarar för underhåll av luckor till kulvert under respektive huslänga samt för underhåll av gemensamma ledningar och övriga gemensamma installationer i kulvertarna.

Föreningen ombesörjer underhåll av garagebyggnader och plank som är sammanbyggda med garagebyggnad. Medlem svara själv för underhåll och eventuellt byte av lås i garageport.

Föreningen ombesörjer byte av glödlampor och lampkupor samt underhåll av belysningsstolpar med armaturer på gågatorna och yttre belysningsarmaturer på garagebyggnaderna.

Föreningen ombesörjer underhåll av beläggningen på gågator, vändplaner, parkeringsytor och garageplaner.

Föreningen ombesörjer att snöröjning och sandning på gemensamma ytor sker med maskin när så är befogat. Övrig snöskottning ombesörjes av medlem.

Föreningen tillhandahåller sandlådor som får utnyttjas av medlem.

Föreningen ombesörjer maskinell sandsopning av gågator, vändplaner, parkeringsytor och garageplaner efter vintersäsongen. Borttransport av ris och skräp i området sker vid de gemensamma städdagarna då föreningen hyr container.

Föreningen ombesörjer att skötsel av de gemensamma planteringarna sköts under sommarhalvåret.

Underhåll av den egna fastigheten med tillhörande tomt/tomträtt, staket och grind ombesörjs av medlem. Kulverten under fastigheten är medlems ansvar.

Underhåll och reparation av vatten-, värme- och avloppsledningar i och under den egna fastigheten, fram till föreningens gemensamma ledning, ombesörjes av medlem.